Juridiskie pakalpojumi
Andreja Arnautova Juridiskais Birojs

Andrejs Arnautovs
Tiesību maģistrs (LL.M)
+371 288 58 997
andrei@arnautov.lv
Lietošanas noteikumi

IEVADS

Šie noteikumi ir SIA "DOKUMENTS", reģistrācijas numurs 40203279677, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 149, Rīga, LV-1013, vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi). Piekļūstot šai vietnei un to izmantojot, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Skaidrojumu par SIA "DOKUMENTS", reģistrācijas numurs 40203279677, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 149, Rīga, LV-1013, (turpmāk – SIA "DOKUMENTS"), praksi un politiku saistībā ar mūsu lietotāju personas datu apkopošanu, izmantošanu un glabāšanu, lūdzu, lasiet mūsu Privātuma politikā. 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Noteikumi tiek piemēroti, izmantojot vietni https:// https://arnautovs.lv/ (turpmāk – Vietne). Vietne ir informatīvā mājaslapa, kas sniedz juridiskos pakalpojumus. 

1.2. Vietni administrē SIA "DOKUMENTS".

1.3. SIA "DOKUMENTS" ir tiesības Noteikumus papildināt ar jaunajiem punktiem, grozīt tos, kā arī izslēgt no Noteikumiem. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar publicēšanas brīdi, ja Noteikumu grozījumos nav noteikts citādi.

1.4. Noteikumi ir brīvi un bez maksas pieejami Vietnē.

1.5. Noteikumus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. SIA "DOKUMENTS" ir visu tiesību uz Vietnes saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, SIA "DOKUMENTS" grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus, īpašnieku un (vai) to ekskluzīvas tiesības uz tā izmantošanu.

1.6. Noteikumi attiecas uz jebkuru lietotāju vai tā pārstāvi (turpmāk – Lietotājs), kas apmeklē Vietni. 

1.7. Apmeklējot Vietni, kā arī izmantojot Vietnē norādīto informāciju vai ar Vietnes starpniecību sniegto informāciju vai pakalpojumus, Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.8. Vietnes mērķis ir sniegt informāciju par SIA "DOKUMENTS" sniegtajiem pakalpojumiem. Vietnē izvietotajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.

2. SIA "DOKUMENTS" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. SIA "DOKUMENTS" pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu Vietnes funkcionēšanu, kā arī cenšas, lai Vietne darbotos nepārtraukti un bez aizķeršanās.

2.2. SIA "DOKUMENTS" ir visas tiesības jebkad un bez īpašas paziņošanas Lietotājam mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un (vai) interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Lietotājam.

2.3. SIA "DOKUMENTS" ir tiesības bez atsevišķas paziņošanas Lietotājam piesaistīt trešās personas jebkādu darbību, kas saistītas ar šiem Noteikumiem, to veikšanai, kā arī trešajām personām nodot savas tiesības un saistības, kas tām rodas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai to daļu.

2.4. SIA "DOKUMENTS" ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību. 

2.5. SIA "DOKUMENTS" patur tiesības jebkad bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Vietnei, ja:

2.5.1. tas ir nepieciešams Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai arī pildot kompetentas varas institūcijas prasības;

2.5.2. tas ir nepieciešams, lai aizsargātu SIA "DOKUMENTS" vai trešo personu tiesības un leģitīmās intereses;

2.5.3. tas ir nepieciešams, jo Lietotājs, izmantojot pakalpojumus, ir radījis vai var radīt apdraudējumu citu Vietnes lietotāju drošībai;

2.5.4. tas nepieciešams, jo SIA "DOKUMENTS" vēlas un (vai) tai ir jāveic tehniskās darbības, Vietnes atjaunināšanas darbi;

2.5.5. lietotājs, izmantojot Vietni, nodara kaitējumu Vietnei un (vai) Vietnes reputācijai.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Izmantojot Vietni, Lietotājs apņemas ievērot un nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.

3.2. Lietotājs nevar izmantot Vietni tādā veidā, kas varētu radīt apdraudējumu Sabiedrības sniedzamo pakalpojumu pienācīgai darbībai, Vietnes serveru, datu drošībai vai ierobežot Vietnes iespējas pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām. Neizmantot ļaunatūru un citu nevēlamu saturu.

3.3. Lietotājs, aizpildot Vietnē pieejamās formas, apņemas sniegt pareizu un pietiekamu informāciju par sevi, ieskaitot savu patieso vārdu, tālruni, e-pastu un citu nepieciešamo informāciju.

3.4. SIA "DOKUMENTS" apstrādā un pārzina Lietotāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, SIA "DOKUMENTS" Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā norādītas svarīgas Noteikumu nostādnes, rekomendējam Lietotājam tās uzmanīgi izlasīt, lai pārliecinātos, ka visas Privātuma politikas nostādnes tam ir saprotamas un pieņemamas.

3.5. Ja Lietotājs konstatē nepienācīgu Vietnes darbību un (vai) traucējumus Vietnes darbībā, viņam par to nekavējoties jāinformē SIA "DOKUMENTS".

3.6. Lietotājs nevar publicēt Informāciju citās vietās un/ vai vietnēs bez SIA "DOKUMENTS" atļaujas. Lietotājam ir aizliegts pavairot vai kādi citādi komerciālos nolūkos izmantot Vietnē pieejamo informāciju. Tāpat Vietnes satura pilna vai daļēja pārpublicēšana, nodošana un pavairošana ir aizliegta bez SIA "DOKUMENTS" rakstiskas piekrišanas.

4. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

4.1. SIA "DOKUMENTS" neuzņemas atbildību par tehniskiem, drošības vai citiem Vietnes programmatūras vai datortehnikas traucējumiem, kurus varēja izraisīt Vietnes lietošana (sīkdatnes, vīrusi u.t.t.).

4.2. Jebkāds saturs, kas ir lejuplādējams vai kā citādi iegūstams, izmantojot Vietni, Lietotājs var lejuplādēt, pats uzņemoties visu risku, un par Lietotāja datorsistēmai vai ierīcei nodarīto kaitējumu vai šādas lejuplādēšanas vai pakalpojumu lietošanas dēļ zaudētajiem datiem ir atbildīgs tikai pats Lietotājs.

4.3. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi, SIA "DOKUMENTS" nekādā veidā neatbild par nekādu kaitējumu, ieskaitot netiešos zaudējumus vai peļņas, ienākumu un tamlīdzīgiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas dēļ vai kuri radušies tādēļ, ka Lietotājs paļāvās uz Vietnē vai caur to gūto informāciju.

4.4. Vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kuras nepieder SIA "DOKUMENTS". Saites tiek publicētas klientu ērtībai un SIA "DOKUMENTS" nekādi nekontrolē vietnes, uz kurām saites ir sniegtas, tāpat arī Sabiedrība nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par tajās esošo saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm.

5. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

5.1. Vietnes darbība tiek īstenota atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas raisījušies Vietnes darbības dēļ vai ir ar to saistīti, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja vienošanos neizdodas panākt – Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiesās.

5.2. Līdztekus Noteikumiem attiecību starp Lietotāju un Vietni regulēšanai tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti, speciālie nosacījumi un noteikumi, kā arī ierastā biznesa prakse.

5.3. SIA "DOKUMENTS" patur īpašumtiesības un autortiesības un visas citas nemateriālās tiesības uz Vietni un tajā publicēto informāciju. 

5.4. Ja kāda no šo Noteikumu nostādnēm ir pretrunā likumiem vai arī ja kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnībā zaudē spēku, tā nepadara par nederīgām visas pārējās Noteikumu nostādnes.

5.5. Lietotājam prasība un (vai) sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem vispirms ir rakstiski jāiesniedz SIA "DOKUMENTS". Prasības un (vai) sūdzības lūdzam sūtīt uz e-pastu info.arnautovs@gmail.com, norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot nepienācīgo Vietnes darbību, kļūdu, traucējumus un (vai) tamlīdzīgi, kā arī norādot datumu (laiku) un ilgumu, ja tas ir iespējams.

Noteikumi ir spēkā no 2023.gada 5.oktobra